Privacybeleid

Deze Applicatie verzamelt een aantal persoonsgegevens van haar gebruikers.

Gegevensbeheerder en eigenaar

Code REDD
242 Redwood Highway
Frontage Road
Mill Valley, CA 94941
info@standfortrees.org

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie zelf of via derden verzamelt, bevinden zich: Cookie, Gebruiksgegevens, Voornaam, Achternaam en E-mailadres.

Andere verzamelde Persoonsgegevens kunnen worden beschreven in andere secties van dit privacybeleid of door een specifieke toelichtende tekst in de context van de gegevensverzameling.

De Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.

Elk gebruik van Cookies - of van andere tracking tools - door deze Applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, dient, tenzij anders vermeld, om Gebruikers te identificeren en hun voorkeuren te onthouden, met als enig doel de door de Gebruiker gewenste dienst te leveren.

Het niet verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens kan het voor deze Applicatie onmogelijk maken haar diensten te verlenen.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze, plaats en methoden van gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt de gegevens van gebruikers op behoorlijke wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-instrumenten, volgens organisatorische procedures en modaliteiten die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Data Controller kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijken, betrokken bij de exploitatie van de site (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde technische dienstverleners, postdragers, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Data Processors. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Gegevensverwerker.

De gegevens worden verwerkt in de kantoren van de verantwoordelijke voor de verwerking en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zijn gevestigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

Retentietijd

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde dienst te verlenen, of voor de in dit document genoemde doeleinden, en de gebruiker kan de verantwoordelijke voor de verwerking altijd verzoeken de gegevens op te schorten of te verwijderen.

Gebruik van de verzamelde gegevens

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, alsmede voor de volgende doeleinden: analytics, contact opnemen met de Gebruiker, beheer van betalingen, hosting en back-end infrastructuur, interactie met externe sociale netwerken en platforms, beheer van contacten en verzending van berichten, remarketing en behavioral targeting, testen van de prestaties en functies van inhoud (A/B-testen), en het weergeven van inhoud van externe platforms.

De Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, staan vermeld in de specifieke onderdelen van dit document.

Analytics

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te controleren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker te volgen.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, rapporten over haar activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS. Privacybeleid / Opt Out

Contact opnemen met de gebruiker (mailinglijst of nieuwsbrief)

Door inschrijving op de mailinglijst of voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de contactlijst van degenen die e-mailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard betreffende deze Applicatie. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van inschrijving op deze Applicatie of na het doen van een aankoop.

Verzamelde persoonlijke gegevens: E-mailadres.

Testen van inhoudelijke prestaties en functies

De in dit onderdeel opgenomen diensten stellen de Eigenaar in staat de reactie van de Gebruiker met betrekking tot webverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of enig ander onderdeel van deze Applicatie te volgen en te analyseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

Inhoud van externe platforms weergeven

Met deze diensten kunt u rechtstreeks vanaf de pagina's van deze Applicatie inhoud bekijken die op externe platforms wordt gehost en daarmee interageren.

Als een dergelijke dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer gebruikers er geen gebruik van maken.

Youtube video widget (Google)
Youtube is een door Google Inc. aangeboden visualisatiedienst voor video-inhoud die deze Applicatie in staat stelt dergelijke inhoud op haar pagina's op te nemen.

Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: USA. Privacybeleid

Afhandeling van betalingen

Betalingsverwerkingsdiensten stellen deze Applicatie in staat betalingen per creditcard, bankoverschrijving of anderszins te verwerken. Om een grotere veiligheid te garanderen, deelt deze Applicatie alleen de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële tussenpersonen die de transactie afhandelen.

Sommige van deze diensten kunnen ook de verzending van getimede berichten aan de Gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails met facturen of kennisgevingen betreffende de betaling.

Hosting en backend-infrastructuur

Deze diensten hebben tot doel gegevens en bestanden te hosten die het mogelijk maken dat deze Applicatie draait en wordt gedistribueerd, alsmede een kant-en-klare infrastructuur te bieden om specifieke functies of onderdelen van deze Applicatie te draaien. Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie te bepalen waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen.

Digital Ocean, LLC
Digital Ocean, LLC levert hostingdiensten.

Verzamelde persoonsgegevens: Verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst. Plaats van verwerking: VS. Privacybeleid

Interactie met externe sociale netwerken en platforms

Deze diensten maken interactie met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina's van deze Applicatie mogelijk.

De door deze Applicatie verkregen interactie en informatie zijn altijd onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociaal netwerk.

Als er een dienst is geïnstalleerd die interactie met sociale netwerken mogelijk maakt, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers er geen gebruik van maken.

Contacten beheren en berichten versturen

Deze diensten maken het mogelijk een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactinformatie te beheren om met de Gebruiker te communiceren.

Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht door de gebruiker werd bekeken, en wanneer de gebruiker met het bericht interageerde, bijvoorbeeld door op links in het bericht te klikken.

Mailchimp (Mailchimp)
Mailchimp is een dienst voor het beheer van e-mailadressen en het verzenden van berichten, geleverd door Mailchimp Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: E-mailadres. Plaats van verwerking: VS. Privacybeleid

Remarketing en gedragstargeting

Deze diensten stellen deze Applicatie en haar partners in staat te informeren, te optimaliseren en reclame aan te bieden op basis van eerder gebruik van deze Applicatie door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd door het bijhouden van Gebruiksgegevens en door het gebruik van Cookies, informatie die wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en behavioral targeting activiteit beheren.

Facebook Remarketing (Facebook)
Facebook Remarketing is een remarketing en behavioral targeting service van Facebook Inc. die de activiteit van deze Applicatie verbindt met het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: USA. Privacybeleid

Remarketing via Google Analytics voor Display Advertising (Google)
Google Analytics for Display Advertising is een remarketing- en behavioral targeting-service van Google Inc. die de door Google Analytics en zijn cookies uitgevoerde trackingactiviteit verbindt met het Adwords-reclamenetwerk.

Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Plaats van verwerking: VS. Privacybeleid / Opt Out

Verdere informatie over persoonsgegevens

De Dienst is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar.

Gebruikers verklaren volwassen te zijn volgens hun toepasselijke wetgeving. Minderjarigen mogen deze Applicatie uitsluitend gebruiken met de hulp van een ouder of voogd. In geen geval mogen personen jonger dan 13 jaar deze Applicatie gebruiken.

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Mogelijke juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de Gegevensbeheerder, in de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de daaraan gerelateerde diensten.

De gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de verantwoordelijke voor de verwerking op verzoek van overheidsinstanties persoonsgegevens kan verstrekken.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en diensten van derden bestanden verzamelen die interactie met deze Applicatie registreren (Systeemlogs) of voor dit doel andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals IP-adres).

De rechten van de gebruikers

De gebruiker heeft te allen tijde het recht te weten of zijn Persoonsgegevens zijn opgeslagen en kan de verantwoordelijke voor de verwerking raadplegen om kennis te nemen van de inhoud en de herkomst ervan, om de juistheid ervan te verifiëren of om aanvulling, annulering, bijwerking of correctie ervan te vragen, of om omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet worden bewaard, alsmede om zich om alle legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking ervan. Verzoeken dienen te worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking via de hierboven vermelde contactgegevens.

Deze Applicatie ondersteunt geen "Do Not Track" verzoeken.

Om na te gaan of de door haar gebruikte diensten van derden de "Do Not Track"-verzoeken honoreren, kunt u hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in dit privacybeleid aan te brengen door zijn Gebruikers hiervan op deze pagina in kennis te stellen. Het wordt sterk aanbevolen deze pagina regelmatig te controleren, waarbij de datum van de laatste wijziging onderaan wordt vermeld. Indien een Gebruiker bezwaar heeft tegen een van de wijzigingen in het Beleid, dient de Gebruiker het gebruik van deze Applicatie te staken en kan hij de Gegevensbeheerder verzoeken de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Gegevensbeheerder over Gebruikers heeft.

Informatie over, en niet opgenomen in, dit privacybeleid

De Gegevensverantwoordelijke is verantwoordelijk voor dit privacybeleid. Meer details over de verzameling of verwerking van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Data Controller. Zie de onderstaande contactgegevens.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie betreffende een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging die, zelfs indirect, geïdentificeerd is of kan worden door verwijzing naar andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch van deze Applicatie (of diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt) wordt verzameld, waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv, de tijd besteed aan elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die moet samenvallen met of gemachtigd zijn door de Betrokkene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevenssubject

De rechtspersoon of natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Toezichthouder)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsdienst of enig ander orgaan, vereniging of organisatie die door de verantwoordelijke is gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of enig ander lichaam, vereniging of organisatie met het recht, ook samen met een andere Data Controller, beslissingen te nemen over de doeleinden en de methoden van verwerking van Persoonsgegevens en de gebruikte middelen, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen betreffende de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Gegevensverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Applicatie.

Deze toepassing

De hardware of software waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld.

Cookie

Klein stukje data opgeslagen in het apparaat van de gebruiker.

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen krachtens art. 10 van Richtlijn 95/46/EG en krachtens de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, zoals herzien door Richtlijn 2009/136/EG, inzake cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@standfortrees.org.

Laatst bijgewerkt: 5/5/2020