Voorwaarden

Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden", "Voorwaarden") zorgvuldig door alvorens deze Website, beheerd door Code REDD, te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Website is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die de Website bezoeken of gebruiken.

Door de Website te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u de Website niet bezoeken.

Beschikbaarheid

Hoewel Code REDD ernaar streeft dat de website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, kunnen er door de aard van het internet op elk moment fouten, onderbrekingen en vertragingen optreden. Dienovereenkomstig wordt de Website aangeboden op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis zonder enige garantie van welke aard dan ook en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit een onderbreking van de beschikbaarheid. Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemfalen, onderhoud of reparatie of om enige andere redelijke reden.

In het geval dat inventarisniveaus voor een specifiek REDD+ Carbon project niet beschikbaar of ontoereikend zijn om te voldoen aan een compensatieaankoop of -abonnement, behoudt Code REDD zich het recht voor om het oorspronkelijke project te vervangen door een vergelijkbaar REDD+ Carbon project. Het vervangende project zal aan dezelfde verificatie- en certificeringsnormen voldoen als het oorspronkelijke project. Deze vervanging is uitsluitend ter beoordeling van Code REDD en zal worden uitgevoerd om ononderbroken dienstverlening en naleving te garanderen.

Beëindiging

Wij kunnen de toegang tot onze Website onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien u de Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

Beperkte aansprakelijkheid

Code REDD is niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade wegens winstderving) die voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad of anderszins uit uw gebruik of onvermogen om de Website of enige inhoud te gebruiken of uit enige actie die wordt ondernomen (of niet wordt ondernomen) als gevolg van het gebruik van de Website of enige inhoud daarvan, inclusief met betrekking tot inbreuk op rechten van derden als gevolg van uw gebruik van de inhoud.

Handelsmerken

Alle Stand For Trees handelsmerken (geregistreerd of ongeregistreerd) en graphics, logo's, ontwerpen, pagina headers en button icons zijn de intellectuele eigendomsrechten van Code REDD en zij noch enige verwarrend gelijkende versies mogen door u worden gebruikt, inclusief (maar niet beperkt tot) als onderdeel van handelsmerken en/of domeinnamen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Code REDD anders dan voor het doel om rechtmatig en te goeder trouw te verwijzen naar Code REDD en haar geassocieerde merken.

Verboden gebruik

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om minderjarige kinderen van u gebruik te laten maken van deze site.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten op het auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of andere kwaadaardige code van destructieve aard overbrengen. U mag niet proberen de beveiliging van de Website te beschadigen, te verstoren of te omzeilen of anderszins de integriteit ervan in gevaar te brengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot de Website.

Terugbetalingen

Uw REDD+ compensaties worden in real-time afgeboekt via het Markit register. Daarom is het voor Code REDD niet mogelijk om terugbetalingen te doen zodra de afboeking is geregistreerd.

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Code REDD.

Code REDD heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat Code REDD niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten en Californië, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Website, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hebben met betrekking tot de Website.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen wij proberen ten minste 90 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door ons bepaald.

Door onze Website te blijven bezoeken of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u de Website niet langer te gebruiken.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via info@standfortrees.org.

Laatst bijgewerkt: 9/5/2023